+48 791 556 653

adwokat.ackermann@gmail.com

Nazywam się Michał Ackermann. Ukończyłem studia prawnicze a następnie aplikację adwokacką, którą odbyłem w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Po pozytywnie zdanym egzaminie adwokackim postanowiłem założyć własną praktykę adwokacką. Zostałem wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pod numerem GDA/Adw/3575. 

Jestem adwokatem prowadzącym Kancelarię Adwokacką mieszczącą się w  Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 48/51. Adwokat Michał Ackermann udziela porad prawnych w Kancelarii jak i zdalnie, sporządza opinie prawne jak i również sporządza pisma procesowe. Mecenas Michał Ackermann świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych (klientów indywidualnych) oraz na rzecz podmiotów gospodarczych, udzielając porad prawnych, prowadząc sprawy sądowe przeciwko osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym, a także kompleksowe usługi prawne związane ze stałą i bieżącą obsługą firm, począwszy od pomocy przy rejestracji działalności poprzez stałą obsługę .

Doświadczenie prawnicze zdobyłem pracując w trójmiejskich Kancelariach Adwokackich jak i współpracując również z Kancelariami z całej Polski. Praktykę zdobyłem także pracując jako Asystent sędziego w sądach w Gdańsku oraz w Warszawie. Nadto, pracując w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku oraz w zakładach opieki zdrowotnej współpracując ze szpitalami, przychodniami lekarskimi. Posiadam kilkuletnie doświadczenie procesowe, które zdobyłem w trakcie aplikacji. Ukończyłem szereg szkoleń organizowanych przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku oraz organizowanych przez  Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie m. in. z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.   

Pomoc prawna

Kancelaria reprezentuje klientów na terenie całej Polski w sprawach

karnych

sprawy dotyczące kradzieży, oszustwa, fałszowanie oznaczeń towarów, bezpieczeństwa w komunikacji, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, fałszerstwo, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne, stalking, znęcanie, przestępczość gospodarcza, naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, naruszenie ustawy prawo autorskie, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, uszczerbek na zdrowiu, ujawnienie lub uszkodzenie danych informatycznych oraz inne sprawy z zakresu prawa karnego

wykroczeniowych

wykroczenia drogowe, przekroczenie prędkości, jazda bez świateł, spowodowanie kolizji oraz inne sprawy z zakresu prawa wykroczeń

karno-skarbowych

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, sprawy przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, sprawy przeciwko obrotowi dewizowemu, sprawy przeciwko organizacji gier hazardowych oraz innych z zakresu prawa karnego skarbowego

karno-wykonawczych

o wyrok łączny, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny oraz inne sprawy z prawa karnego wykonawczego

rodzinnych

sprawy rozwodowe, o podział majątku wspólnego po rozwodzie, ograniczenie władzy rodzicielskiej byłego małżonka, ustalenie ojcostwa, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej, ustalenie kontaktów, o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz  w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego) oraz inne z zakresu prawa rodzinnego

cywilnych

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o podział majątku spadkowego (tzw. dział spadku) oraz o zapłatę zachowku, zasiedzenie, eksmisję, odszkodowanie i zadośćuczynienie, błędy w sztuce lekarskiej, sprawy dotyczące kredytów frankowych, windykacja należności, ochrona dłużników oraz inne sprawy z zakresu prawa cywilnego

administracyjnych

1​​reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, sprawy z zakresu prawa budowlanego, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, gospodarka nieruchomościami, ochrony środowiska jak i prawa imigracyjnego, przygotowanie pism, odwołań do odpowiednich organów i skarg do sądów, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz inne z zakresu prawa administracyjnego

prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

w tym reprezentuje Klientów w sprawach związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, upadłość firmy, doradztwo prawne dla dłużników i wierzycieli w zakresie spraw upadłościowych, sporządzanie pism, wniosków i zażaleń  w postępowaniu upadłościowym, reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, zgłaszanie wierzytelności, uczestnictwo w zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli, współpraca z syndykiem, nadzorcą sądowym oraz inne sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

prawa gospodarczego

sprawy związane z zakładaniem działalności gospodarczej, przekształcaniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub w spółkę handlową, zakładanie spółki cywilnej lub spółki handlowej, likwidacja spółek, obsługa organów podmiotów gospodarczych m.in. walne zgromadzenie, zgromadzenie wspólników, działalność innych organów takich jak zarząd, rada nadzorcza, przygotowanie uchwał organów spółek, przygotowanie umów handlowych i kontraktów, opiniowanie umów handlowych i kontraktów oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego

prawa ochrony danych osobowych 

RODO, audyt dokumentacji wewnętrznej pod kątem ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji związanej z systemem przetwarzania danych osobowych, reprezentacja w postępowaniu przed organami władzy publicznej, przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych jak i w sądach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz inne sprawy z zakresu prawa ochrony danych osobowych

prawa własności intelektualnej, prawa autorskie

przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu praw autorskich, reprezentacja na etapie sądowym i przedsądowym w sporach dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, sporządzanie opinii prawnych dotyczących praw własności intelektualnej, ochrony praw autorskich i naruszeń praw autorskich, dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich, dochodzenie roszczeń związanych z ochroną wizerunku i bezprawnym jego rozpowszechnieniem, negocjacje umów z producentami i wydawcami oraz inne sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej oraz praw autorskich

prawa pracy

o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy, o zapłatę za zaległe nadgodziny, wynikające z wypadków przy pracy, związane ze sporami zbiorowymi, uzyskanie odprawy związane z likwidacją stanowiska, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, o wydanie bądź sprostowanie świadectwa pracy oraz inne z zakresu prawa pracy

ubezpieczeń społecznych 

reprezentowanie klientów w sprawach rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez ZUS lub KRUS; odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych, odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników, odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne; świadczeń z tytułu ojcostwa lub macierzyństwa, sprawy związane z przyznawaniem świadczeń socjalnych, ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych oraz inne sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

z zakresu prawa podatkowego 

reprezentacja klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniach w sprawach z zakresu VAT, CIT, PIT, PCC, podatek od nieruchomości, ubezpieczeń społecznych i innych podatków, udzielanie wyjaśnień o zakresie zobowiązań podatkowych, pomoc w wypełnianiu formularzy, przygotowanie pism do organów podatkowych, przygotowanie odwołań do izb skarbowych oraz inne sprawy z zakresu prawa podatkowego

Kancelaria Ackermann Legal - adwokat Michał Ackermann w swoim działaniu, kieruje się zasadą świadczenia usług na najwyższym poziomie, z pełnym uwzględnieniem interesu Klienta i zabezpieczeniem Jego praw. 

Misją Kancelarii Ackermann Legal - adwokat Michał Ackermann jest budowanie trwałych relacji z Klientami, opartych na zasadach uczciwości w działaniu, pełnym zrozumieniu ich wizji biznesowej, całkowitym zaufaniu oraz nieskazitelnym warsztacie pracy prawniczej.

Do każdej sprawy adwokat podchodzi indywidualne, rzetelnie i z pełnym profesjonalizmem. Ważna dla adwokata Michała Ackermann jest empatia i dbałość o interesy Klienta.  

Dziękuję! Twoja wiadomość została wysłana.
Przepraszamy. Wystąpił problem techniczny.